Bona Fide-01 Kaynakçalar

Bona Fide-01 Kaynakçalar
11.01.2023

HUKUK DEVLETİ İLKESİ IŞIĞINDA /MURAT UYGUR
Gözler, Kemal-Kaplan, Gürsel (2021). İdare Hukuku Dersleri Bursa:Ekin
Gözler, Kemal (2018). Anayasa Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin
Kandemir, Süleyman (2020). Aile İçi Şiddet ve Kişiyi Aile İçi Şiddetten Koruyan Hukuki İmkanlar İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Ankara:Seçkin
Özbudun, Ergün (2021). Türk Anayasa Hukuku. İstanbul: Yetkin

KADININ İNSAN HAKLARI ve ŞİDDET SORUNU/ ESRA RADA
Akkaş , İ., & Uyanık, Z. (2016). KADINA YÖNELİK ŞİDDET. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/184934 adresinden alınmıştır.
Bakırcı, K. (2015). İstanbul Sözleşmesi. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/398473 adresinden alınmıştır.
Canikoğlu, S. K. (2015, 10 19). Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Ulusal ve Uluslararası Mevzuat (İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/398586 adresinden alınmıştır.
Çınar, A. R. (2021, Mayıs 20). Olaylar ve Görüşler: İstanbul Sözleşmesi. https://openaccess.mef.edu.tr/handle/20.500.11779/1490 adresinden alınmıştır.
Moroğlu, N. (Mart-Nisan 2012). KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1-24.
Özkan, G. (2017 ). Kadına Yönelik Şiddet – Aile İçi Şiddet ve Konuya İlişkin Uluslararası Metinler Üzerine Bir İnceleme. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/744941 adresinden alınmıştır.
Tekçe, S. T. (2019). AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDE KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME MEKANİZMALARI VE TÜRKİYE. https://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000502.pdf adresinden alınmıştır.
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi). https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/1379/PREMS%20039419%20TUR%202574%20Brochure%20Questions%20Istanbul%20Convention%20WEB%2016×16.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden alınmıştır.
Yaman, F. (2019). KADINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELERİN AİLE KURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI KANUN ÖRNEKLERİ. https://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/1067.pdf adresinden alınmıştır.

İÇ HUKUKUMUZDA KADIN HAKLARI / ÖZLEM GÜLEŞ
Türk Ceza Kanunu (2022). Türk Ceza Kanunu. Ankara : Seçkin Yay.
https://www.mevzuat.gov.tr
https://www.resmigazete.gov.tr
Ayrıca değerli bilgileri için Sayın Avukat Damla Nur ERCAN’a teşekkür ederim.

ULUSÜSTÜ SÖZLEŞMELERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI/ SİMAY DEMET
Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanının Uluslararası Sözleşmeleri Feshetme Yetkisi Var mı? (İstanbul Sözleşmesinin Feshi Hakkında 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Üzerine Eleştiriler)”, https://www.anayasa.gen.tr/ua-sozlesme-fesih.htm, 19.12.2022
Kemal Gözler, ”Devlet Kelimesi Üzerine Bir Deneme”, https://www.anayasa.gen.tr/devlet-kelimesi.html , 19.12.2022
Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku,Bursa,Ekin,3.baskı,2019,s 917-970
M. Gül Altunay,” İstanbul Sözleşmesi Ve Türk Hukukuna Etkisi”, https://www.ozgunlaw.com/makaleler/istanbul-sozlesmesi-ve-turk-hukukuna-etkisi-631 , 19.12.2022
Nisan Kuyucu, ”İstanbul Sözleşmesi Nedir”,https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/186497-istanbul-sozlesmesi-nedir#:~:text=%C4%B0stanbul%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%20kad%C4%B1nlara%20y%C3%B6nelik%20her,i%C3%A7in%20titizlikle%20haz%C4%B1rlanm%C4%B1%C5%9F%20bir%20metin.,19.12.2022 Nuri Alan, ”Demokratik Hukuk Devleti ve Anayasa”, Dergipark, Cilt 58,Yıl 2003,Sayı 01,s 1
Ramazan Çağlayan, ”Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti İlkesi” A.Ü Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1998, Cilt 2, Sayı 1, s 42, 45
Volkan Aslan “İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Kararın 1982 Anayasası Bakımından Değerlendirilmesi” ,https://blog.lexpera.com.tr/istanbul-sozlesmesinin-turkiye-cumhuriyeti-bakimindan-feshedilmesi-hakkinda-kararin-1982-anayasasi-bakimindan-degerlendirilmesi/ ,18.12.2022

KADIN HAKLARI HAREKETİNDE KAMUOYU TEPKİLERİ/ TUĞBA İNALKAÇ
İstanbul Sözleşmesi:Türkiye’de İç Hukuka Etkisi ve Toplumun Tepkisi-Meryem Hazal ÇAMURCU
Aktif Statü Hakları-Zafer GÖREN
GÖZLER, Kemal, Cumhurbaşkanının Uluslararası Sözleşmeleri Feshetme YetkisiVar Mı? (İstanbul Sözleşmesinin Feshi Hakkında 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Üzerine Eleştiriler), https://www.anayasa.gen.tr/ua-sozlesme-fesih.htm , 2021.
Evrensel, Türkiye, Kadınların Tüm İtirazlarına Rağmen İstanbul Sözleşmesi’ndenAyrıldı, https://www.evrensel.net/haber/428544/turkiye-kadinlarin-tum-itirazlarinaragmen-istanbul-sozlesmesinden-ayrildi . 2021.
sivilsayfalar, Kadın Örgütleri İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararını Tanımıyor,Mücadeleye “Devam” Diyor!, https://www.sivilsayfalar.org/2021/03/21/kadinorgutleri-istanbul-sozlesmesinden-cekilme-kararini-tanimiyor-mucadeleye-devamdiyor
Anayasa-Der, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneğinin Cumhurbaşkanınınİstanbul Sözleşmesi’ne İlişkin Kararı Hakkındaki Açıklaması, http://anayasader.org/anayasa-hukuku-arastirmalari-derneginin-cumhurbaskaninin-istanbul-sozlesmesineiliskin-karari-hakkindaki-aciklamas
Bona Fide Dergi İlk Sayımızda Kullandığımız Görsellere Ulaşmak İçin Pintereset Hesabımızı Ziyaret edebilirsiniz.